Micro-credential De vergeten literatuur

MC6
Nederlands

Hoe komt het dat we bij Latijnse literatuur alleen aan het oude Rome denken, terwijl het Latijn tot ver in de 17de eeuw de belangrijkste literaire taal was voor grote delen van Europa? Wat betekent het te schrijven in een taal die niet je moedertaal is en die zelfs niemands moedertaal is? Deze vragen staan (onder andere) centraal in de micro-credential De vergeten literatuur.

Wat is een micro-credential? 

Via deze opleiding verwerf je kennis over:

 • de Latijnse literatuur als een Europese literatuur;
 • de belangrijkste periodes in de Latijnse literatuurgeschiedenis en teksten/auteurs die representatief zijn voor elk van deze periodes;
 • de manier waarop de Latijnse literatuur binnen de Europese literatuurgeschiedenis functioneerde.

Je kan bovendien:

 • Latijnse schrijvers en teksten situeren binnen de Latijnse literatuurgeschiedenis van Europa en tegen de historische achtergrond van hun periode;
 • eigenschappen van de verschillende periodes in de Latijnse literatuurgeschiedenis herkennen en aanduiden in Latijnse teksten;

Ten slotte krijg je:

 • inzicht in de specifieke achtergrondkennis die nodig is om Latijnse literatuur uit verschillende periodes te lezen en begrijpen en je weet hoe deze kennis zelfstandig te verwerven.

Voor wie?

 • Voor iedereen die geïnteresseerd is in literatuurgeschiedenis en verder wil kijken dan de nationale grenzen, die nog steeds het beeld van de Europese literaturen bepalen.
 • Voor leerkrachten secundair onderwijs. De nieuwe leerplannen eisen namelijk dat meer aandacht uitgaat naar de diachronie van Latijn binnen de Europese geschiedenis.

Praktisch?

 • 12 hoor- en werkcolleges
 • tweede semester
 • donderdag 13u00 - 16u00
 • on campus: Campus Boekentoren, leslokaal 0.3 Blandijn

Inhoud?

 • Het aandeel van de Oudheid binnen de totale literaire productie in het Latijn beslaat in feite niet meer dan een miniem fragment. De overgrote meerderheid werd geschreven tijdens het anderhalf millennium na de Oudheid.
 • De micro-credential “De vergeten Literatuur” wil een (selectief) overzicht geven van wat de Latijnse literatuur uit de voorbije 1500 jaar te bieden heeft, maar gaat ook in op vragen als ‘Wat betekenen een kosmopolitische taal en haar literatuur?’. Op die manier wil de opleiding niet alleen verhelpen aan het vertekende beeld van wat Latijnse literatuur voorstelt, maar geeft ze ook inzicht in de achtergronden bij de problematische verhouding van het moderne Europa met de kosmopolitische taal van haar eigen verleden.
 • Er wordt tijdens de colleges steeds een beknopte inleiding gegeven, die zowel de historische achtergrond duidt als meer theoretische aspecten belicht. Het gaat in deze opleiding echter vooral om actieve lectuur van tekstfragmenten, zowel in het Latijn als in vertaling, wat een sterke interactieve dialoog in kleine groepjes en in de totale groep vraagt. Om deel te kunnen nemen aan de interactieve lectuurmethode moet ook zelfstandig lectuur worden doorgenomen, ter beschikking gesteld door de docent.
 • studiefiche Latijnse traditie in Europa

Evaluatie?

 • leesmap met daarin eigen nota’s, impressies en reflecties (portfolio)
 • korte literaire reflectie over een beperkte selectie uit de teksten die tijdens de colleges aan bod kwamen
 • mondeling evaluatiegesprek op afspraak met als uitgangspunt het eigen portfolio en de eigen literaire reflectie

Toelating?

 • geen voorkennis Latijn vereist
 • actieve kennis van het Nederlands
 • passieve kennis van het Engels (en in mindere mate van het Frans en het Duits), met het oog op achtergrondliteratuur en vertalingen van Latijnse teksten

Schrijf je hier in

Micro-credential De vergeten literatuur

Beschrijving

inschrijven (mogelijk vanaf 1 augustus)