Micro-credential Environmental Humanities

De steeds tastbaarder wordende gevolgen van de klimaat- en ecologische crisis tonen de urgentie aan van een verantwoordelijke omgang met onze fysieke leefomgeving. De opwarming van de aarde en de milieuproblematiek worden meestal beschouwd als een strikt natuurwetenschappelijke, economische of technologische aangelegenheid, maar ook de humane wetenschappen hebben een belangrijke rol te spelen in het begrijpen en veranderen van de manier waarop de mensheid zich verhoudt tot de wereld om haar heen.

De voorbije jaren zijn verschillende disciplines uit de menswetenschappen zich beginnen bezig te houden met milieukwesties, wat heeft geleid tot het ontstaan van de environmental humanities, een van de meest dynamische en innovatieve onderzoeksvelden binnen dat domein. Deze micro-credential omvat vakken uit de twee kerndisciplines van dat nieuwe interdisciplinaire veld, waarin de UGent bijzonder actief is, zowel op het vlak van onderzoek als op dat van onderwijs: de geschiedenis en de literatuurwetenschap. De deelnemers zullen worden geïntroduceerd tot de historische en culturele dimensies van milieu- en klimaatverandering en theoretische en methodologische kaders krijgen aangereikt om die grondig te analyseren.

Er is dringend nood aan meer ecologisch bewustzijn in alle lagen van onze samenleving, en inzicht in de geschiedenis en de narratieve verschijningsvormen van milieu en klimaat kan daar wezenlijk toe bijdragen. Een gecombineerde historische en literaire blik op de planetaire crisis maakt het immers mogelijk na te gaan hoe die gevestigde zienswijzen en manieren van in-de-wereld-zijn op losse schroeven zet, wat de grondslagen zijn van die visies en praktijken, en welke alternatieve verhalen, beelden en betekenissen mogelijk, wenselijk en/of noodzakelijk zijn.

Systemische verandering vergt een culturele omslag, en deze micro-credential zal helpen die te realiseren door de deelnemers relevante kennis en vaardigheden aan te leren. Potentieel geïnteresseerden kunnen uit tal van sectoren komen, gaande van het onderwijs, de museumwereld en de media tot het bibliotheekwezen, NGO’s en het socio-culturele middenveld.

Wat is een micro-credential? 

 

Praktisch?

Module 1: Ecologische geschiedenis

 • onder voorbehoud donderdag 16u00 - 19u00

 • on campus
 • Nederlands
 • evaluatie:
  • participatie (10%) doorheen het semester
  • schriftelijk examen (90%) op basis van de hoorcolleges en de syllabus

Module 2: De literaire verbeelding van de klimaatverandering

 • onder voorbehoud vrijdag 13u00 - 16u00

 • on campus
 • Engels
 • evaluatie:
  • ​​​​participatie (40%) doorheen het semester 
  • mondeling examen (60%) met twee kennis- en/of inzichtsvragen en een korte presentatie over een niet in de cursus behandelde tekst, vooraf gekozen in overleg met de lesgever

Inhoud

In de eerste module, “Ecologische geschiedenis”, gedoceerd door prof. dr. Christophe Verbruggen in samenwerking met prof. dr. Thijs Lambrecht en prof. dr. Violette Poulliard, willen we de deelnemer vertrouwd maken met de interrelatie tussen mens en natuur doorheen de geschiedenis. Hoe heeft de mens de natuur beïnvloed, en omgekeerd? Hoe heeft de natuur doorheen de geschiedenis invloed gehad op de menselijke samenleving? Welke bronnen hebben we hiervoor, en hoe moeten we ze kritisch bestuderen? We benaderen deze vragen vanuit een holistisch, periode-overschrijdend en interdisciplinair perspectief.

In de tweede module, “De literaire verbeelding van de klimaatverandering”, gedoceerd door prof. dr. Stef Craps, willen we samen met de deelnemers nagaan hoe de hedendaagse Engelstalige literatuur worstelt met de esthetische, ethische en existentiële uitdagingen die een opwarmende planeet met zich meebrengt. De vroege eenentwintigste eeuw zag een golf van literaire teksten die conventionele representatiewijzen verwerpen of heruitvinden in een poging om de aard en betekenis van de klimaatverandering en de urgentie om ze aan te pakken te vatten en te communiceren, gaande van romans en korte verhalen tot graphic novels, gedichten en toneelstukken.

 

Toelatingsvoorwaarden

 • een basiskennis hebben van de geschiedenis van de Oudheid tot het heden
 • een gedegen kennis hebben van het Engels (ERK niveau C1)
 • vertrouwd zijn met literaire analysemethodes

Schrijf je hier in

Micro-credential Environmental Humanities

Online beschikbaar
Beschrijving