Micro-credential Kunst in Context

MC4
Nederlands

De opleiding Kunstwetenschappen van de UGent neemt je aan de hand van drie specifieke vakken mee op een ontdekkingstocht doorheen de westerse kunstgeschiedenis:

 • Inleiding tot de theaterwetenschappen
 • Visuele Cultuur: Kunst in historische context
 • Muziekgeschiedenis: tot 1750

In deze vakken bekijken we stap voor stap de verschillende tendensen, accenten en evoluties die kunst doorheen de westerse geschiedenis kenmerkten. Deze inleiding belooft je anders en diepgaander kunst, theater en muziek te ervaren.

 • We voeren je terug naar de oorsprong van theater, van muziek en van beeldende kunst en gaan diepgaand in op wat kunst nu precies kunst maakt doorheen de eeuwen en vooral waarom.
 • We gaan op zoek naar wat de voedingsbodems, de theoretische discours en de contexten waren waarin bepaalde vormen van beeldende kunst, theater en muziek hun opmars konden maken en konden floreren.
 • We onderzoeken de voornaamste criteria die doorheen de tijd gehanteerd werden om artistieke expressies al dan niet kunst en canoniek te noemen.
 • We bekijken daarin wie een beslissende rol speelde in welk specifiek geografisch, politiek en maatschappelijk klimaat.

Coördinator Koenraad Jonckheere over deze micro-credential: Bekijk het filmpje

Wat is een micro-credential? 

Programma onder voorbehoud

 

Wanneer?

Module 1: Inleiding tot de theaterwetenschappen:

Module 2: Visuele Cultuur: Kunst in historische context:

Module 3: Muziekgeschiedenis: tot 1750:

Onderwijstaal?

 • Nederlands

Inhoud?

 • Module 1: Inleiding tot de theaterwetenschappen 

Dit opleidingsonderdeel is een gedetailleerde introductie in theaterwetenschappen en performance studies. Het start met een overzicht van de geschiedenis en de ontwikkeling van de meer continentaal georiënteerde theaterwetenschappen en het meer Angelsaksisch model van Performance Studies. In dit vak krijg je een grondige inleiding in de basis van de theaterwetenschap en in het theaterwetenschappelijke begrippenapparaat. We onderzoeken wat een enscenering nu precies is en wat de mogelijke concepten zijn om dit begrip in te vullen. We schenken aandacht aan de verhouding tussen theater en tekst. Wat is een drama precies? Wat zijn de historische voorwaarden en structurele kenmerken van het drama en hoe verhoudt dit zich met de huidige post-dramatische theatercultuur? Doorheen het vak presenteren we specifieke theorieën en onderzoeks-modellen binnen theaterwetenschap en performance studies; een belangrijk luik is gewijd aan de theatergeschiedschrijving, aan bronnenonderzoek en methodiek. Daarnaast analyseren we hoe met de opkomst van de Performance Studies in de jaren ’70 naast de podiumkunsten ook bredere sociale en culturele fenomenen in hedendaagse theatervoorstellingen worden aangekaart. We behandelen onder meer de semiotiek en de semiotiekkritiek, principes van theatraliteit en performativiteit, gender-queer- en postkoloniale studies. Op deze manier worden canonieke benaderingen en modellen over performance en performativiteit gepresenteerd. 

 • Module 2: Visuele Cultuur: Kunst in historische context 

Dit basisvak geeft een contextuele inleiding op de geschiedenis van de Westerse visuele cultuur, in het bijzonder de beeldende kunst, en dit van de Oudheid tot heden. Aan de hand van hoogtepunten uit de kunstgeschiedenis worden conceptuele, methodologische en theoretische vraagstukken en denkkaders over beeldcultuur in haar maatschappelijke context uitgediept. Bijzondere aandacht gaat uit naar de historische, literaire, filosofische en socio-economische verbanden. Het opleidingsonderdeel heeft als doel de (flexibele) grenzen van de visuele cultuur af te bakenen en de specificiteit van het beeld als betekenisdrager te definiëren. 

 • Module 3: Overzicht van de muziekgeschiedenis 

Dit basisvak wil de studenten vormen in het cultuurhistorisch denken rond muziek, alsook een grondig inzicht verschaffen in de esthetische kwaliteiten van muziek. Deze cursus heeft tot doel inzichten te verwerven in verschillende culturele ontwikkelingen doorheen de Europese geschiedenis, en hoe muziek daarin een plaats kreeg. Aan de ene kant wil dit vak de cursist een breed cultuurhistorisch bewustzijn meegeven, aan de andere is er ruime aandacht voor esthetische waardering en interpretatie van muziek. De muziekgeschiedenis van de klassieke oudheid tot ca. 1750 passeren in dit vak de revue, waarbij vooral drie grote stijlperiodes aan een diepgaander analyse worden onderworpen: De middeleeuwen, de renaissance en de barok.

De vakken kunnen gedeeltelijk online gevolgd worden. 

studiefiche Module 1: Inleiding tot de theaterwetenschappen

studiefiche Module 2: Visuele Cultuur: Kunst in historische context 

studiefiche Module 3: Overzicht van de muziekgeschiedenis 

 

 

Schrijf je hier in

Kunst in Context (micro-credential)

Beschrijving

inschrijven (kan vanaf 1 augustus)